Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.


REKISTERINPITÄJÄ
Chance of Change oy/Vaajapörssi Y-1868234-5
Huoltopolku 4 40800 Vaajakoski
Puhelin: 0407729855
Sähköposti:
vaajaporssi@elisanet.fi tai myynti@vaajaporssi.fi


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS


Tietoja käytetään seuraaviin asioihin :

- Tilausten käsittelyyn, toimitukseen, arkistointiin ja kirjanpitoon
- Asiakkuuksien ylläpitoon
- Asiakaskokemuksen ja -palvelun kehittämiseen
- Tilastointiin ja toiminnan johtamiseen
- Estämään väärinkäytökset

- Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille paitsi jos asiakas on antanut tähän erikseen luvan.


TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakasrekisterin tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja muut asiakkaan vapaaehtoisesti antamat tiedot lomakkeen lähetyksen yhteydessä. Ostotapahtuman yhteydessä asiakas voi lisäksi tarvittaessa antaa esimerkiksi postiosoitteen ja puhelinnumeron yhteydenottoa tai tuotteen toimitusta varten. Myymälässä maksamisen yhteydessä ei tallenneta luottokortti- tai pankkitietoja. Google Analytics kerää lisäksi käyttäjän ip-osoitteen ja käyttäjän toiminnan verkkosivuillamme.


TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Sähköpostitse, lomakkeiden kautta ja puhelimitse saatuja tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenpito asiakkaan kanssa jatkuu tai sopimuksen täytäntöönpaneminen sitä edellyttää. Säilytämme yhteystietoja myös jos yhteydenpidon odotetaan jatkuvan tulevaisuudessakin ostotapahtumien muodossa.


Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei. Myöskin kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen saattaa vaatia pidempiä säilytysaikoja.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja käsittelyyn riippumattomille tahoille. Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin palveluntarjoajista (sähköpostit, verkkosivujen palvelin) saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Tietoja luovutetaan sopimuskumppaneille ainoastaan mikäli toimitusten ja palvelun tekninen toteutus sitä vaatii.


MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalista aineistoa voi syntyä myyntitilausten käsittelyn yhteydessä tulosteiden muodossa. Säilytystä vaativat aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Aineistot tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn tarpeen ja arkistointiajan päätyttyä.


SÄHKÖINEN AINEISTO
Tietojen tallennus ja käsittely tapahtuu suojatun SSL-yhteyden ylitse. Pääsy tietoihin edellyttää käyttöliittymään syötettyä käyttäjätunnusta, salasanaa ja riittävät käyttöoikeudet.
Rekisterien sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät ja sopimuskumppanit, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu.
Sähköisessä muodossa olevia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden toimien avulla. Tietoihin pääsy on rajattu niitä työnkuvassaan tarvitseville henkilöille.


TIEDON TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti (esim. sähköpostitse) rekisterinpitäjälle.


TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi.


KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus erikseen kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle.